טבלת גישות להגדרת אופיה הרצוי של מדינת ישראל

טבלת גישות להגדרת אופיה הרצוי של מדינת ישראל

להסברים ראה:  מדינת ישראל: גישות שונות

מדינת התורה
(הלכה)
מדינה דתית לאומיתמדינת לאום יהודית תרבותיתמדינת העם היהודימדינת היהודיםמדינת כלל אזרחיה
ייחוד הגישהחוקי המדינה- חוקי ההלכה.
ההנהגה-דתית.
שילוב חוקי ההלכה, המשפט העברי וחוקי המדינה הדמוקרטית.צביונה היהודי של המדינה מושפע מהמורשת והמסורת היהודית שהיא פלורליסטית.המדינה שייכת לכל בני העם היהודי בארץ ובתפוצות. לכן יש חשיבות בקיום מוסדות ושיתוף וחקיקה רלוונטית.מדינה יהודית ריבונית ולכן יש להבטיח בה קיום רוב יהודי.מדינה דמוקרטית השייכת לכלל אזרחיה הזכאים לזכויות שוות ללא הבדלי דת, גזע ומין
יחס
לציונות
כפירה, הקמת מדינה צריכה לבוא כחלק מגאולה ניסית.קבלה, הקמת המדינה היא שלב בדרך לגאולה.דוגלת בציונותמתנגדת לתנועה הציונית. רואה תנועה זו כתנועה קולוניאליסטית מדכאת
יחס לדמוקרטיהכפירה, שכן היא לא רואה באלוהים כמקור הסמכות ובהלכה כביטויה.קבלה, תוך מתן מעמד מיוחד וגבוה יתר לחוקי ההלכה בחיים הציבוריים.קבלת הדמוקרטיה
תוך שמירה על הדומיננטיות של הלאום היהודי
קבלה מוחלטת התנגדות לזיהוי המדינה עם הלאום היהודי
יחס לדת
-הפרט
-המדינה
אורח חיים דתי לחלוטין במישור הפרטי והציבורי.
היהדות כדת המדינה.
לפרט- חופש בחירה.
המדינה- חילונית בשלב זה  אך לדת מעמד גבוה במיוחד בחיים הציבוריים.
לפרט- חופש בחירה.
המדינה- חילונית בעלת זיקה למורשת ישראל במובנה הרחב ביותר תוך כדי התייחסות חיובית גם לדת
לפרט- חופש בחירה.
המדינה- נפרדת לחלוטין מדת.
הפרדה מוחלטת בין דת ,לאומיות לבין מדינה.
אורח חיים תרבותיתרבות יהודית חרדיתהשאיפה לקיים אורח חיים דתי ולשכנע את כל הציבור בנכונותוהתרבות מעוצבת משילוב בין מרכיבי המסורת היהודית והדת לבין ליברליים, הומניסטיים מודרניים. (מבוטא בסמלים, חוקים, ערכים וחינוך).כמו מאפייני התרבות במדלי"ת ובנוסף-
ביטוי לתפיסתה של המדינה כמרכז תרבותי של כלל יהודי העולם ומוקד הזדהות לאומית עבורו.
יקבע ע"י הרוב היהודיתרבות פלורליסטית.
סוג הלאומיותאתניתפוליטית
הרכב האוכלוסייהרוב יהודיאין בהכרח
רוב יהודי
מקור הסמליםהלכתידתי-לאומיהמורשת וההיסטוריה היהודיתיקבע ע"י הרוב היהודיאוניברסלי / שילוב וייצוג של קבוצות שונות
קבוצות מייצגותמחנה חרדי קיצוניהציונות הדתיתמסורתיים וחילונייםחילוניים חלק מהציבור הערבי וגורמים באקדמיה המזהים עצמם כ"פוסט ציונים"
מפלגות מייצגותש"ס ויהדות התורהמפד"לכל המפלגות ציוניותכל המפלגות ציוניות
מפלגות עולים
מר"צמפלגות

ערביות

מדינת הלכהמדינה דתית לאומיתמדינת לאום יהודית-לאומיתמדינת העם היהודימדינת היהודיםמדינת כלל אזרחיה
מאפיין ייחודיהמדינה מתבססת אך ורק על חוקי ההלכה (התורה) היהודיתשאיפה למדינת הלכה עם קבלת רעיונות דמוקרטיים.הדגשת התרבות, המורשת וההיסטוריה של העם היהודיהדגשת הזיקה שבין מדינת ישראל לבין היהודים בתפוצות.דגש על רוב יהודי ועל דומיננטיות יהודית בכל תחומי החיים.מדינה השואפת לביטול הזיקה שבין המדינה לבין הלאום היהודי.
יחס לציונותשלילת הציונותמדינה ציונית. המדינה היא ראשית הגאולה ותנאי הכרחי לביאת המשיח.מדינה ציונית.מדינה ציונית.מדינה ציונית.שלילת הרעיון הציוני.
סוג לאומיותלאומיות אתניתלאומיות אתנית.לאומיות אתנית.לאומיות אתנית.לאומיות אתניתלאומיות פוליטית.
עמדה ביחס להרכב דמוגרפימדינה שיחיו בה רק יהודיםרוב יהודי.רוב יהודי.רוב יהודי על-ידי יישומו של חוק השבות.דגש על רוב יהודי על-ידי יישומו של חוק השבות.מדינת כל אזרחיה ללא העדפה ללאום זה או אחר.
זיקה לדמוקרטיהשלילת הדמוקרטיה. מקור הסמכות הוא האל, התורה, חוקיה ומפרשיה.שילוב של עקרונות הדמוקרטיה עם דגש על חיים יהודיים. מקור הסמכות העליון הוא האל והשאיפה היא למדינת הלכה. במקרים של התנגשות בין ההלכה לבין הרעיונות הדמוקרטיים, תהיה עליונות להלכה.

שאיפה להשתתף בחיים הפוליטיים על-מנת לחוקק חוקים בעלי אופי דתי.

שיתוף פעולה בין המפלגות הדתיות לבין הציבור והמפלגות הלא דתיים.

מדינה דמוקרטית.מדינה דמוקרטית.מדינה דמוקרטית.

מתח חריף בין הזכות לשוויון  לבין הדומיננטיות היהודית בכל תחומי החיים.

מדינה דמוקרטית ללא כל מאפיין של זהות יהודית.

היהדות במדינה תישמר כחלק מהשמירה על פלורליזם תרבותי ואוטונומיה תרבותית.

דגש על עקרונות הדמוקרטיה כמו שוויון, חירות, פלורליזם.

זיקה לדת היהודיתמדינה דתית (חוקים, הנהגה ומוסדות –

על-פי ההלכה).

ברשות הפרט וברשות הכלל – החיים על-פי מצוות ההלכה.

מדינה  דתית (חוקים, הנהגה ומוסדות)

ברשות הכלל וברשות הפרט – שאיפה לאורח חיים על-פי ההלכה, תוך פתיחות לערכים אוניברסליים.

מדינה חילונית המדגישה את אופייה היהודי ע"י סמלים, חוקים, חינוך.

הגדרה סובייקטיבית של היהדות (כל אדם תופס ומבטא את יהדותו בדרך בה הוא בוחר).

מדינה חילונית.

הדגש הוא על מדינת ישראל כמרכז תרבותי ורוחני של כלל יהודי העולם.

אופייה של המדינה ייקבע על-ידי הרוב היהודי ועל-פי רצונו.מדינה חילונית, פלורליסטית.

הפרדה מוחלטת בין הדת לבין המדינה (מדינה חילונית השוללת כפייה דתית)

סיכומים לבגרות באזרחות

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: