המרכיבים ההכרחיים לקיומה של מדינה – סיכום

המרכיבים ההכרחיים לקיומה של מדינה – הגדרה

# מדינה: ארגון חברתי הכולל שלטון, * השולט על אוכלוסייה, * היושבת בשטח מוגדר (טריטוריה), * בעל ריבונות
פנימית וחיצונית )חוסר כפיפות לגורמים חיצוניים(, * ובעל הכרה בינלאומית.

מרכיבים הכרחיים במדינה:

1 .טריטוריה: שטח בעל גבולות מוגדרים ומוסכמים הכוללים יבשה, מים ואוויר, עליו מוחל שלטון המדינה.
2 .ריבונות: עצמאות המדינה להחליט כיצד לנהל את ענייני הפנים והחוץ שלה, כלומר – היא לא כפופה להוראות
של אף מדינה אחרת. הריבונות מוענקת לשלטון על ידי האוכלוסייה.
 ריבונות בענייני פנים: לשלטון הריבוני הסמכות לחוקק חוקים, לגבות מיסים, לגייס צבא, להחליט כיצד
תנוהל המדינה, לחבר המנון, לטבוע מטבע, לקבוע דגל, לכפות את החוק ולהפעיל אמצעי ענישה.
 ריבונות בענייני חוץ: באה לידי ביטוי בסוג הקשרים שהמדינה יוזמת עם מדינות אחרות: יחסי ידידות,
יציאה למלחמות, חתימה על הסכמי שלום, הסכמים ביטחוניים/כלכליים/תרבותיים, לפתוח שגרירויות,
לגרש שגרירים.
3 .הכרה בינלאומית: החלטה בינלאומית על הכרה בהגדרה העצמית של אזרחים, והכרה במדינה הריבונית ובזכותה ובעצמאותה לפעול ללא תלות בגורם זר. קבלת המדינה למשפחת העמים (קיים ויכוח האם זהו מרכיב הכרחי בהגדרה של התנאים לקיומה של מדינה.
4 .אוכלוסייה: האנשים החיים בשטח המדינה והנתונים לשלטונה. האוכלוסייה מורכבת מציבור אזרחים וממיעוט
תושבים שאינם אזרחים. כל מדינה קובעת מי זכאי לקבל אזרחות ומהן הזכויות והחובות של האזרחים.
5 .שלטון: גוף השולט באמצעות מוסדותיו וחוקיו על הטריטוריה של המדינה ועל אוכלוסייתה.
 אזרח: מעמד חוקי במדינה ממנו נובעות זכויות וחובות (התנאים לקבלת האזרחות משתנים ממדינה למדינה). זכויותיו העיקריות : הגנה על בטחונו, הצבעה בבחירות, זכות כניסה למדינה, חופש עיסוק במדינה, זכויות סוציאליות. חובותיו העיקריות: ציות לחוק, חובות על פי חוק (תשלום מיסים ושרות צבאי או לאומי).

ראו גם: התנאים לקיום מדינה

התנאים ליציבותה של דמוקרטיה

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: