חובות האדם כאדם וכאזרח – סיכום קצר

חובות האדם כאדם

חובות האדם כלפי הזולת:
1 .לכבד את זכויותיו של האחר ולנהוג בסובלנות גם אם דעתו והתנהגותו אינם תואמים את שלי.
2 .לאפשר לזולת לממש את זכויותיו.
3 .המנעות מפגיעה בזולת ובזכויותיו, התראה ונקיטת פעולה נגד פגיעה בזכויותיו של הזולת.

חובות האדם כאזרח

חובות האדם כלפי המדינה בה הוא חי:
1 .ציות לחוק ולחובות שנקבעו בו: תשלום מסים, שירות צבאי, נאמנות למדינה.
2 .השתתפות בעיצוב החיים הציבוריים: הצבעה בבחירות, ביקורת השלטון, השתתפות אזרחית.
3 .תרומה לקהילה ולמדינה.

קשר בין זכויות לחובות

כל אדם רשאי לממש את זכויותיו ללא התניית מימושן במילוי חובותיו. אין לשלול מאדם זכות שאינה קשורה
לעבירה שביצע, אלא חייב להיות קשר ישיר בין הזכות שנשללה לבין החובה שלא מולאה. לדוג' לא ניתן לשלול
מאסיר את הזכות לבחור, אך כן הוגבלה זכותו לחופש התנועה משום שפגע במישהו. ראו סיכום מורחב אודות הקשר בין זכויות וחובות.

חזרה אל: סיכומים באזרחות לבגרות

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: