יסודות המשפט – סיכומים של כל החומר

יסודות המשפט – סיכומים:

מהות המשפט:

משפט, מוסר וצדק

פטרנליזם מול ליברליזם – החלטות מוסריות

המשפט הפוזיטיבי –

המשפט הטבעי –

התיאוריה של קלזן

התיאוריה של אוסטין

פירמידת הנורמות של המשפט הישראלי:

משפט חוקתי:

משפט מינהלי:

מקורות המשפט:

עקרון שלטון החוק (פירמידת הנורמות)

ברזילי נגד ממשלת ישראל (1986)

שייב נ' שר הביטחון (1950)

הפרדת הרשויות בישראל

הממשלה

גנור נ' היועץ המשפטי 1989

הכנסת

חוק יסוד הכנסת 1958

עקרון ריבונות הכנסת

דיני נישואים וגירושים:

רוגוז'ינסקי נ' מדינת ישראל 1970

בצול נ' שר הפנים 1963

כהן נ' שר העבודה והרווחה 1963

הזכות לבחור ולהבחר לכנסת:

ירדור נגד ועדת הבחירות לכנסת השישית (1965):

ניימן נגד יו"ר ועדת הבחירות לכנסת ה11- (1984):

1985 נחקק בחוק ייסוד הכנסת סעיף 7א'

ניימן נגד יו"ר ועדת הבחירות לכנסת ה12- (1988):

בן שלום נ' ועדת הבחירות לכנסת ה12- 1988

ב1992- נחקק חוק המפלגות

גאנם יאסין נגד רשם המפלגות (1995):

זכויות היתר של הכנסת וחבריה

מיעארי נ' יו"ר הכנסת 1985

פלטו שרון נ' ועדת הכנסת 1981

מעמדן הראשוני של הכרזת העצמאות וזכויות הייסוד של הפרט:

הכרזת העצמאות:

רוגוז'ינסקי נגד מדינת ישראל (1970):

אליס מילר נגד שר הבטחון ומח"א (1994):

דנילוביץ' נגד אל-על (1994):

שדולת הנשים נגד ממשלת ישראל (1994):

"קול העם" נגד שר הפנים (1953):

קטלן נגד שב"ס (1979):

קורטאם נגד מדינת ישראל (1985):

קידום יזמות ומו"לות נגד רשות השידור (1993):

מרצ נגד מפקד מחוז ירושלים (1996):

ועקנין נ' בית הדין הצבאי לערעורים 1982

פרץ נ' כפר שמריהו 1962

חוקה, חקיקה ראשית וחוק ייסוד:

התפתחות החוקה בישראל:

פס"ד גנימאת

רשימת חוקי הייסוד:

שינוי חוק ייסוד:

פגיעה בחוק ייסוד:

ברגמן נגד שר האוצר (1969):

קניאל נ' שר המשפטים 1973

אגודת דרך ארץ נ' רשות השידור 1981

תנועת לאו"ר נגד יו"ר הכנסת (1988):

חוק ייסוד חופש העיסוק:

סעיף 4 בחוק ייסוד חופש העיסוק:

מיטראל נגד ראש הממשלה (1993):

סעיף 8 – פסקת ההתגברות (עוקף בג"צ)

מיטראל נגד כנסת ישראל (1994):

חוק ייסוד כבוד האדם וחירותו:

סעיף 8 בחוק ייסוד כבוד האדם וחירותו:

גנימאת נגד מדינת ישראל (1995):

וכסלבאום נגד משרד הביטחון (1993):

זנדברג נגד רשות השידור:

בג"צ  – בנק המזרחי המאוחד נגד מגדל כפר שיתופי:

יעל שפר נגד מדינת ישראל (1993):

ניתוח פגיעה בחוקיי יסוד:

פגיעה בחוק ייסוד כבוד האדם וחירותו :

שלב 1: בודקים אם הסעיף עומד בפסקת ההגבלה המצויה בסעיף 8:

שלב 2: בהתאם לתוצאת המבחנים הללו קובעים אם הסעיף בטל או לא:

חוק יסוד חופש העיסוק:

שלב 1: בודקים אם הסעיף עומד בפסקת ההגבלה המצויה בסעיף 4:

שלב 2: בהתאם לתוצאת המבחנים הללו קובעים אם הסעיף תקף או שיש צורך בשימוש בפסקת  התגברות:

שלב 3: בהתאם לתוצאת המבחנים הללו קובעים אם הסעיף תקף או בטל:

חקיקת משנה

ברגר נ' שר הפנים 1982

מדינת ישראל נ' קפלן ואח' 1982

"אל על" בע"מ נ' מדינת ישראל 1955

גל ואח' נ' מנהל בתי המשפט ואח' 1985

ביאלר נ' שר האוצר 1952

פורז נ' ממשלת ישראל 1990

-הלכה פסוקה, תקדים מחייב

רשות הנמלים נ' אררט 1975

-מקורות משפט משלימים

חוק יסודות המשפט

הנדלס נ' בנק קופת עם בע"מ 1980

-מנהג ונוהג

חוק החוזים סעיף 26

בג"צ אחים שטראוכלר

-תקנות לשעת חירום:

1.פקודת סדרי השלטון ומשפט

2.ישנם זמנים בחיי המדינה שבהם אין זמן לבצע הליך חקיקה רגיל (קריאות וכו').

3.בכוחן של תקש"ח להפקיע תוקף כל חוק

4.מעמדו של תקש"ח שפגו אך הוארכו שוב:

בג:צ 243/52 כיאלר נ' שר האוצר:

5.תקש"ח לאחר תקש"ח:

6.ניתן לחוקק תקש"ח רק לנושאי חירום מיוחדים כגון טובת הציבור ובטחון המדינה

בג"צ 2994/90 פורז נ' ממשלת ישראל:

7.שריון מפני תקש"ח

משפט מינהלי:

עקרון חוקיות המינהל:

בג"צ איגוד העיתונים היומיים נגד שר החינוך והתרבות

כדי שפעולתו של איש מינהל תהייה חוקית עליה לעמוד בתנאים מצטברים:

בג”צ קטלן נגד שב"ס:

סמכות פרוצדורלית / טכנית (כללי צדק טבעי):

1.זכות טיעון:

בג”צ האגודה לזכויות האזרח נגד שר הביטחון:

2.איסור משוא פנים וניגוד עניינים:

פרשת בראון

בג”צ סיעת הליכוד בעיריית פ"ת נגד מועצת עיריית פ"ת

3.ללא שיקולים זרים:

בג”צ רסקין נגד המועצה הדתית ירושלים:

4.שוויון (היעדר אפליה):

בג"צ אביטן נגד מינהל מקרקעי ישראל:

בג"צ בוראקן נגד שר האוצר:

בג"צ שדולת הנשים נגד ממשלת ישראל:

בג"צ סן הרשקו נגד שר העבודה והרווחה:

בג"צ "חוקה למדינת ישראל" נגד שר האוצר:

וותאד ואח' נ' שר האוצר ואח' 1983

5.סבירות:

בג"צ מורכוס נגד שר הביטחון:

בג"צ גנור נגד היועץ המשפטי לממשלה:

בג"צ אייזנברג נגד שר הבינוי והשיכון וממשלת ישראל:

בג"צ שניצר נגד הצנזור הצבאי הראשי:

מערכת בתי המשפט

בתי הדין הרבניים

בתי הדין לעבודה

חלוקת סמכויות במערכת בתי המשפט

  1. חוק יסוד השפיטה
  2. חוק יסוד המשפט

בג"צ הסמכות ,סעדים וכללי שיקול הדעת

הסמכות

מבחני סף בעתירה לבג"צ:

1.זכות עמידה:

בג"צ רסלר נגד שר הבטחון

בג"צ ברזילי נגד ממשלת ישראל

אלוני ואח' נ' שר המשפטים 1986

גנור נ' היועץ המשפטי לממשלה 1989

2.שפיטות:

רסלר נ' שר הביטחון 1982

אשכנזי נ' שר הביטחון 1975

דויקאת נ' ממשלת ישראל 1979

3.שיהוי:

איתורית שרותי תקשורת נ' שר האוצר 1984

4.סעד חלופי:

איתורית שרותי תקשורת נ' שר האוצר 1984

שנקר ואח' נק ראש מועצת רמה"ש 1989

5.ניקיון כפיים:

כהנא נ' יו"ר הכנסת 1987

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: