תרבות ארגונית: מיון כדרך לשימור תרבות ארגונית

תרבות ארגונית: מיון כדרך לשימור תרבות ארגונית

הסיכום להלן הוא חלק מאסופת סיכומי הקורס "תרבות ארגונית", חלק ממאגר הסיכומים בסוציולוגיה או מאגר הסיכומים במנהל עסקים

ראה גם: סיכום יחידה 2 – תרבות ארגונית

2. מיון כדרך לשימור תרבות ארגונית

w       קיימים מודלים של תהליכי מיון הגורסים כי לתרבות ארגונית חלק חשוב בתהליך המיון הארגוני. התרבות תמשוך ותשמר את העובדים המתאימים לערכיה ותדחה את הלא מתאימים.

w       כלומר לתרבות יש פונקציה במימוש מטרות הארגון ע"י מיון האנשים המתאימים לארגון (הגישה הפונקציונליסטית).

w       2 מודלים היוצאים מגישה זו, אשר תומכים זה בזה ומשלימים זה את זה הם:

מודל ה-ASA  (attraction-selection-attrition)

מודל ה-POF  (person organization fit)

מודל ה-ASASchneider, 1987))

לטענתו של שניידר, אופיו והרכבו החברתי של הארגון נקבעים על ידי שלושה תהליכים מרכזיים:

w       משיכה (attraction): האנשים שימשכו לארגון הם אותם אנשים המתאימים באישיותם וערכיהם לערכי הארגון.

w       מיון וסלקציה (selection): הארגון מפעיל פרקטיקות של מיון וסלקציה כדי לגייס את האנשים שהוא תופש כמתאימים לו ולקדמם.

w       דחייה (attrition): אנשים שאינם מתאימים לארגון (מבחינת ערכיהם ואישיותם) יטו לעזוב.

עוד על המודל:

w       המודל מנבא כי לאורך זמן יביאו שלושת התהליכים הללו להגברת האחידות וההומוגניות החברתית בארגון.

w       המודל אינו מתעלם מגורמים מצביים שונים, כגון זמינות מקומות עבודה, מצב השוק, תגמולים, תנאי עבודה וכו'. לטענת המודל גורמים אלה מושפעים מרמת התרבות הארגונית.

w       על פי מודל זה – האנשים בארגון יוצרים את התרבות הארגונית.

מודל ה-POF (O'reilly et al., 1991)

w       מודל זה מספק אישוש אמפירי נוסף למודל ה ASA.

w       המודל עוסק בהתאמה שבין האדם והארגון.

w       לפי מודל זה, אי הלימה בין ערכי התרבות הניהולית לבין מאפייני האישיות של העובדים מתבטאת בתחלופה גבוהה יותר.

ביקורת על מודל ה-ASA ומודל ה-POF

w       גישת הקונפליקט החברתי תטען כי קיומן של תתי תרבויות בארגון מפריכים את ההומוגניות שמנבאים המודלים.

w       המודלים הפונקציונליסטיים רואים בהומוגניות אידיאל ארגוני וביטוי לתרבות חזקה, אך עלולות להיות לכך השלכות שליליות כמו אפלייה ודחייה של הזר והשונה.

w       לא נבדקה התחלופה הנגרמת בעקבות חוסר התאמה תרבותית.

w       לא נבדק הקשר בין הומוגניות תרבותית לרווחיות, ההפך, ישנם מחקרים המורים על הטרוגניות תרבותית כתורמת להצלחה מבחינת חידושיים וטכנולוגיה.

עוד דברים מעניינים: