מונחים במנהל עסקים: מה זה פירוק חברה – הגדרה

מונחים במנהל עסקים: מה זה פירוק חברה  – הגדרה

הגדרה זו של המושג פירוק חברה היא חלק ממאגר המושגים והמונחים במנהל עסקים וכן חלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים באתר, סיכום הקורס דיני תאגידים. השימוש בהגדרות הינו למטרות אקדמיות בלבד

פירוק חברה – Liquidation of Company – פירוק חברה הוא התהליך הפורמאלי שלפיו מתחסלת חברה. בהיות חברה גוף משפטי הרי כשם שייסודה מחייב תהליך פורמאלי, אף חיסולה כך. חברה יכולה להתפרק לפי רצון חבריה (פירוק מרצון) או כאשר אינה יכולה לעמוד בהתחייבויותיה והנושים דורים זאת (פירוק מאונס). מצב ביניים שאינו שכיח הוא פירוק בהשגחת בית משפט. פירוק יכול שיהיה מסיבות פורמאליות (לא קוימה אספה סטאטוטורית, שהחברה לא התחילה בעסקיה תוך שנה מיום שנתאגדה או הפסיקה את עסקיה למשך 1 שנה). עם הפירוק נכנסות לתוקפן התחייבויותיהם של בעלי המניות, שטרם סילקו את מלוא סכום מניותיהם, ואם חובות החברה עולים על נכסיה, הם חייבים להשלים את ההפרש בין ההון המסולק לבין ההון המוצא, אלא אם כן חדלו להיות חברים בחברה (מכרו או העבירו את מניותיהם) שנה ויותר לפני התחלת פירוק החברה. מעמד החברה כאישיות משפטית נשמר בכל תקופת הפירוק, לצורך פירוק בלבד. כוח המנהלים בטל ובמקומם פועל המפרק, הנוטל לרשותו את נכסי החברה, עושה למימושם, קובע רשימת הנושים והמשתתפים על פי זכויותיהם ומשלם את החובות לפי האמצעים שברשותו, עד לחיסול החברה. בכל מקרה שחברה נכנסת לפירוק, סכום הקרן של אג"ח שהוציאה בא לידי פירעון מיידי. לאחר התשלום לנושים משולמת היתרה לבעלי המניות. בעלי מניות בכורה יקבלו עדיפות ראשונה וישולם להם על פי התנאים של סוג המניות, שבו הם מחזיקים. בעלי המניות הרגילות יקבלו את היתרה, כשיתרה זו יכולה להיות אפס, או שהיא יכולה לעלות על ערך השקעתם. הליכי הפירוק, ארגון מחדש, הסדרי הנושים, זכויות עובדים לפי פקודת החברות. בעת פירוק חברה והעברת נכסים במזומן או בעין לבעלי המניות, רואים את בעלי המניות כאילו מכרו את מניותיהם למפרק בתמורה לערך הנכסים שקיבלו.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות