מושגים במנהל עסקים: זכות הצבעה בחברה – הגדרה

מושגים במנהל עסקים:  זכות הצבעה בחברה – הגדרה

הגדרה זו של המונח זכות הצבעה בחברה היא חלק ממאגר המושגים והמונחים במנהל עסקים וכן חלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים באתר, סיכום הקורס דיני תאגידים. השימוש בהגדרות הינו למטרות אקדמיות בלבד

זכות הצבעה – Voting Right – בחברה – זכותו של בעל מניות בחברה להצביע על ענייני החברה. הבעלות על המניה של חברה מקנה בעלות חלקית על החברה וזכות להשתתף בקבלת החלטות עקרוניות הנוגעות לה. זכויות ההצבעה כוללות זכות לבחור במועצת המנהלים ולהביע דעה. שליטה זו של בעלי המניות באה לידי ביטוי באספה הכללית של בעלי המניות. המחזיק במניות יכול להצביע ישירות באספות הכלליות או לתת ייפוי כוח לאדם אחר להצביע במקומו. ככל שאחוז המניות המוחזק ע"י גוף מסוים הוא גדול יותר כך חלקו בבעלות על החברה רב יותר, יש לצפות שחלוקת זכויות ההצבעה תיעשה ביחס ישיר להון המניות המוחזק. אם הון המניות מורכב ממניות מסוג אחיד, לכל מניה זכות של קול אחד בעת ההצבעה. למחזיקים ב-51% מהון המניות תהיה שליטה מוחלטת בחברה. לבעלי מניות בכורה אין זכות הצבעה.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות