הון מניות נדרש \ נפרע \ רשום \ מונפק- הגדרה

מושגים במנהל עסקים:  הון מניות נדרש \ נפרע \ רשום \ מונפק- הגדרה

הגדרה זו של המונח הון מניות לסוגיו היא חלק ממאגר המושגים והמונחים במנהל עסקים וכן חלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים באתר, סיכום הקורס דיני תאגידים. השימוש בהגדרות הינו למטרות אקדמיות בלבד.

הון מניות מונפק – Issued Share Capital – סכום של הון החברה מוגבלת בערבות שהציבור הסכים לרכוש. בין שהם חייבים עדיין כסף לחברה בעד מניות אלה ובין שהם שילמו את כל חובם בעד המניות. כולל את הון המניות הנפרע והון המניות החתום הבלתי נדרש. חברה יכולה לשעבד לנושים גם את ההון המונפק שטרם נפרע. תשלום בעד מניות יכול שיהיה במזומנים, באמצעות החלפת מניות (מיזוג בין חברות). תמורה לסחורות ולשירותים שסופקו לחברה. חברה אינה חייבת להנפיק את כל הון המניות הרשום. אך אינה יכולה להנפיק מניות יותר מגבול ההון הרשום. הקצאת מניות בע"נ. ניתן להקצות מניות בע"נ בתוספת פרמיה שנזקפת לעודפים ואינה נחשבת במסגרת ההון הרשום – נקרא גם הון מניות חתום – Subscribed Share Capital.

הון מניות נדרש – Called Up Shared Capital – חלק מהנפקה חדשה של מניות שנמכרו בתשלומים לשיעורין, בהתאם לתנאי התשקיף. סך כל הסכום שמגיע מבעלי המניות עד מועד מסוים. בעל מניות חייב לשלם את תמורת המניות שהוקצו לו ושתמורתם טרם שולמה – לפי דרישתה הראשונה של חברה, הנעשית על פי התנאים שנקבעו בתשקיף. דרישת תשלום שלא נענתה יכולה לגרור חילוט מניות.

הון מניות נפרע – Paid Up Share Capital – ההון המונפק שתשלומו נדרש ונפרע ע"י בעלי המניות במזומנים או שהוסכם לחשבו כנפרע תמורת שווה כסף. החברה רשאית לפנות לבעלי מניותיה בדרישה לשלם אותו חלק מהון המניות המונפק שטרם שולם ולבעלי מניות אחרים לאותו סכום של מניות שאותו התחייבו לרכוש. לפעמים מסתפקת החברה בתשלום חלקי ומשאירה לעצמה את הזכות לדרישות תשלום, כאשר דרוש לה הון נוסף. הון המניות הנפרע מהווה חלק מהאמצעים ההוניים של החברה.

הון מניות רשום – Registered Capital – הסכום המרבי של שוויין הנקוב של יחידות מניה מכל סוג שהוא, שחברה רשאית להנפיק כפי שנקבע בתזכיר ההתאגדות שלה. חברה רשאית להנפיק מניות בפחות מסכום ההון הרשום, אך אם ברצונה להנפיק יותר, הדבר מחייב פניה לבעלי המניות וקבלת החלטה מיוחדת על הגדלת ההון הרשום. הון המניות מחולק למניות בעלות ע"נ קבוע. ברשימת ההון הרשום יש לפרט את מספר המניות חפי הערכים הנקובים השונים. אך לא לפי סוגי המניות (רגלות, בכורה). המניות יכולות להיות מסוגים שונים – יסוד, הנהלה, בכורה, רגילות, דחויות. למניות שונות יש זכויות שונות – הצבעה באספה כללית, למנות חברי מועצת המנהלים, פירוק חברה. חברה אינה רשאית לרכוש את מניותיה.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות