דיני תאגידים: הצעת מניות פרטית בחברה ציבורית

דיני תאגידים: הצעת מניות פרטית בחברה ציבורית

הסיכום שלפניכם לקוח מתוך אסופת סיכומי הקורס "דיני תאגידים למנהלים", ראו גם מאגר הסיכומים במנהל עסקים וכן מאגר הסיכומים של האוניברסיטה הפתוחה

ס' 1 לחוק החברות: "הצעה פרטית" – הצעה להנפקת ניירות ערך של חברה ציבורית שאינה הצעה לציבור, או הצעה של חברה ציבורית למכירה של ניירות ערך שלה אשר נרכשו על ידה לפי סעיף 308, שאינה הצעה לציבור; "הצעה פרטית מהותית" – הצעה פרטית שמתקיים בה האמור בסעיף 270(5);

ס' 270(5):סעיף שמועתק מכללי הבורסה בארה"ב המתאים בעיקר לחברות בבעלות מפוזרת. הסעיף בא להתמודד עם חשש של חברה ציבורית שהמניות נסחרות בידי הציבור, בה תבוא ההנהלה ותציע לבעלי מניות חדשים להשקיע בחברה, אך ההצעה לא תהא פתוחה לכלל הציבור אלא תהא פרטית (הצעה שמופנית לפחות מ-35 אנשים). לדוגמא חברה שמתעסקת בנדל"ן, ורוצה לרכוש נכס נדל"ן מבטיח מצד בלתי קשור, אך לשלם במניות של עצמה- הקצאת מניות בשווי העסקה.

270.        עסקאות של חברה המפורטות להלן, טעונות אישורים כקבוע בפרק זה, ובלבד שהעסקה אינה פוגעת בטובת החברה:

(5)           (א)           הצעה פרטית אשר מתקיים בה אחד מאלה:

(1)           הצעה המקנה עשרים אחוזים או יותר מסך זכויות ההצבעה בחברה בפועל לפני ההנפקה שהתמורה, כולה או חלקה, אינה במזומן או בניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה או שאינה בתנאי שוק, ואשר כתוצאה ממנה יגדלו החזקותיו של בעל מניה מהותי בניירות הערך של החברה, או שכתוצאה ממנה יהפוך אדם לבעל מניה מהותי לאחר ההנפקה (בחוק זה – צד מעוניין); (2)    כתוצאה ממנה יהפוך אדם לבעל שליטה בחברה;

(ב)           לענין פסקה זו יראו את סך כל ההצעות הפרטיות שמתקיים בהן אחד מאלה, כהצעה פרטית אחת:

(1)           הן נעשו במהלך תקופה בת 12 חודשים רצופים לאותו ניצע או למי מטעמו, לקרובו, לתאגיד בשליטתו או בשליטת קרובו, וכשהניצע הוא תאגיד – גם לבעלי השליטה בניצע, לקרובו של בעל השליטה ולתאגיד בשליטת בעל השליטה או בשליטת קרובו; (2)           הן נעשו במהלך תקופה בת 12 חודשים רצופים ונקבעה בהם תמורה באותו נכס ויראו ניירות ערך שונים של חברה אחת כאותו נכס; (3)            הן מהוות חלק מעסקה אחת או שהן מותנות זו בזו.

(ג)            לעניין תנאי שוק לפי פסקה זו, יראו הצעה כהצעה בתנאי שוק אם הדירקטוריון קבע על יסוד נימוקים מפורטים כי ההצעה היא בתנאי שוק, אלא אם כן הוכח אחרת, ולענין החזקה לפי פסקה זו, יראו ניירות ערך הניתנים להמרה או למימוש למניות, שאותו אדם מחזיק או שיונפקו לו לפי ההצעה הפרטית, כאילו הומרו או מומשו.

ללא סעיף 270(5), האם ההנהלה יכולה להקצות מניות למי שהיא רוצה? ההנהלה יכולה להקצות מניות כל עוד זה לא חורג מההון הרשום. המחוקק קובע חריג לכלל- במקרה של חברה ציבורית שעושה הקצאה פרטית (שלא לכלל הציבור). אם לא על ההנהלה לקבל את אישור האסיפה.

הסעיף מפרט תנאים מפורטים, שבהתקיימם חובה להעביר את ההצעה לאישור האסיפה הכללית, ואם הצעה פרטית מהותית אז גם אישור הדירקטוריון.

ס' 274: הדרישות מצטברות אם יש חפיפה בין העילות, ולכן תמיד נלך למחמיר אם יש גם הצעה פרטית שהיא עסקה עם בעל שליטה לדוגמא.

הצעה פרטית

274.        הצעה פרטית מהותית טעונה אישור הדירקטוריון ולאחריו אישורה של האסיפה הכללית.

לכן גם אם ההצעה נופלת בהון הרשום  בחברה ציבורית, יש לבחון האם זה נופל בגדר ס' 270(5) כדי לבדוק האם יש צורך באישור האסיפה.

עוד דברים מעניינים:

האם מלחמה טובה לסולידריות? לא בטוח

החברה הישראלית כידוע לכל היא חברה רווית קונפליקטים ובין אם זה על פוליטיקה, דת או סתם זכות קדימה בכביש הישראלים לא מהססים לצלוב אחד את השני. אולם כל אימת שיש

שינוי גודל גופנים
ניגודיות