סיכומים לבגרות באזרחות קיץ 2014

להלן תמצאו את סיכומי חומר הלימוד לבחינת הבגרות באזרחות במועד קיץ 2014 תשע"ד. הסיכומים מבוססים על מיקוד החומר למועד הקיץ על פי תוכנית ההלימה החדשה של משרד החינוך. הסיכומים מכסים את מרבית חומר הלימוד הנכלל בחומר לקראת בחינת הבגרות באזרחות במועד קיץ 2014 תשע"ד. בכל אחד מהקישורים להלן תמצאו עמוד סיכום בנושא מסוים מתוך חומר הלימוד באזרחות וכן קישורים לעמודי סיכום נוספים. על מנת לראות את כל הסיכומים באזרחות (ולא רק את אלו הנלמדים לקראת מועד קיץ 2014) ראו את עמוד הסיכומים באזרחות כאן באתר. לסיכומים לבגרות לקראת מועד קיץ 2014 במקצועות לימוד אחרים ראו את עמוד סיכומי מיקוד לבגרות באתר. כמו כן תוכלו להעזר במאגר השאלות והתשובות באזרחות.

עשינו את מירב המאמצים להעמיד לרשות את הלומדים את הסיכומים הטובים ביותר שניתן באזרחות ולהתאימם לתוכנית הלימודים לקראת בחינת הבגרות באזרחות בקיץ 2014. עם זאת, סיכומים אינם מהווים חלופה ללמידת החומר עצמו והשימוש בהם הינו על אחריות הלומד בלבד.

 ראה גם: מיקוד וסיכומים לבגרות באזרחות מועד קיץ 2020 למיקוד מועדכן למועד הקרוב

הרקע ההיסטורי להקמת המדינה

הכרזת העצמאות  ותוכנה של מגילת העצמאות

פרק א'

מדינת ישראל כמדינה יהודית

1. המרכיבים ההכרחיים לקיומה של המדינה.

2. בסיס מושגי – תיאורטי והשוואתי (לא כולל מדינה דו-לאומית/ רב לאומית)

3. ההצדקות למדינת הלאום הדמוקרטית.

4. זהויות כל אזרחים וקבוצות במדינת הלאום היהודית.

5. מאפייניה או היבטיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית (המצוי) (לא כולל את ההיבט המוסדי-מתן מעמד ממלכתי למוסדות העם היהודי והדת היהודית)

6. המיעוטים בישראל

פרק ב'

 מהי דמוקרטיה? ערכים עקרונות ומאפיינים של משטר דמוקרטי

7. הרעיון הדמוקרטי

8. חירות ושוויון

9. גישות כלכליות חברתיות במדינה הדמוקרטית

11. זכויות האדם והאזרח 

סוגי זכויות אדם: זכויות טבעיות, זכויות פוליטיות ואזרחיות, זכויות חברתיות וכלכליות,

זכויות קבוצתיות

11. חובות האדם והאזרח

12. התנגשויות בין זכויות: התנגשויות בין זכויות ועקרונות דמוקרטיים לבין ערכים ואינטרסים ציבוריים אחרים.

13.  עקרון שלטון העם– שלטון יציג, נבחר ומתחלף )לא כולל דמוקרטיה ייצוגית מה ומי צריך להיות

מיוצג(, בחירות דמוקרטיות )לא כולל השתתפות אזרחית(.

14. גישות דמוקרטיות – ליברלית-אינדיבידואלית -רפובליקנית, רב-תרבותית, לא דמוקרטית.

15. עקרון הגבלת השלטון

פיזור העוצמה והסמכות – הפרדת רשויות

אמצעי פיקוח וביקורת של מנגנונים מוסדיים וחוץ מוסדיים על השלטון- כולל דוגמאות.

16. עקרון שלטון החוק

שאלת גבולות הציות לחוק.

17. עקרון הכרעת הרוב ושמירה על זכויות המיעוט.

המאפיינים והעקרונות של תרבות פוליטית דמוקרטית

18. עקרון הסובלנות

19.  עקרון הפלורליזם

21. עקרון ההסכמיות

פרק ג'

המשטר והפוליטיקה במדינת ישראל – מדינה יהודית ודמוקרטית

21. המעמד המשפטי המיוחד של הכרזת העצמאות.

22. חוקי היסוד ומעמדם (לא כולל המהפכה החוקתית).

23. חוק השבות ואזרחות.

תרבות פוליטית– החברה הישראלית

24. הפלורליזם החברתי בחברה הישראלית.

25. חיים משותפים בחברה הישראלית

השסעים בחברה, והאפשרות והאתגרים לשילוב.

השסע הלאומי– יילמד באופן מפורט

הרשות המחוקקת– כנסת ישראל

הכנסת כמייצגת את העם

26. תפקידי הכנסת- כרשות מכוננת, כרשות מחוקקת וכרשות מבקרת ומפקחת.

הרשות המבצעת – הממשלה

 תהליכי כינון הממשלה )ממשלות קואליציוניות ותפקידן(

הממשלה ותפקידיה

סמכויות ואחריות הממשלה

 מבנה הממשלה

הרשות השופטת

27. מקורות המשפט הישראלי

חוק יסודות המשפט

א. אי תלותה של הרשות השופטת

ב. שיטת המשפט ומערכת המשפט

ג. סוגי המשפט בישראל ומבנה מערכת המשפט (פלילי, אזרחי, חוקתי-ציבורי-מנהלי)

בג"צ

א. תפקידי בג"צ וסמכויותיו

ב. בג"ץ "כנותן סעד למען הצדק"

 28. השקפות וגישות לאופייה של מדינת ישראל

29. מקומה של מדינת ישראל בחיי העם היהודי

האחריות והמחויבות ההדדית של מדינת ישראל והעם היהודי בתפוצות.

חיים משותפים בחברה הישראלית

31.השסע הדתי בישראל

אולי תוכלו להעזר גם ב:

מיקוד לבגרות קיץ 2014 תשע"ד

סיכומים לבגרות בהיסטוריה א' – קיץ 2014

סיכומים לבגרות בהיסטוריה ב' – קיץ 2014

סיכומים לבגרות בתנ"ך קיץ 2014

סיכומים לבגרות בספרות קיץ 2014

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות