עקרון הגבלת השלטון: הפרדת רשויות

בגרות באזרחות: עקרון הגבלת השלטון והפרדת רשויות

מדוע חשוב להגביל את השלטון ?

1.למנוע עריצות שלטונית .

2.למנוע פגיעה בזכויות האדם האזרח והמיעוט.

3.למנוע פגיעה בדמוקרטיה .

עקרון הגבלת השלטון –  הגדרה-לשלטון יש עוצמה רבה וכוח רב . כדי לצמצם את הכוח של השלטון וכדי למנוע את עריצות השלטון , וכדי להגן על זכויות האדם והאזרח –מגבילים את השלטון בדמוקרטיה על ידי מנגנוני ביקורת השונים מגבילים את השלטון .

שאלות::

1.מהם מקורות העוצמה של הרשות המבצעת .

2.מה ההבדל בין ביקורת מונעת וביקורת בדיעבד .

3.מה ההבדל בין ביקורת בין ביקורת פורמאלית לבלתי פורמאלית .

4.ציין והסבר שני אמצעים המשמשים את הכנסת לפיקוח על פעולות הממשלה .

 

הפרדת רשויות

הגדרה: כדי למנוע את עריצות השלטון וכדי להגן על זכויות האדם, האזרח והמיעוט קיימת הדמוקרטיה הפרדת רשויות.

קיימת הפרדה בין תפקידי השלטון השונים:חקיקה, ביצוע ושיפוט, וזאת כדי למנוע ריכוז הכוח והעוצמה בידי רשות אחת.

שאלה בנושא: מדוע עקרון הפרדת הרשויות הכרחי לקיום המשטר הדמוקרטי? הסבר מדוע רצוי שהפרדת הרשויות לא תהיה מוחלטת.

כדי למנוע את עריצות השלטון של רשות אחת, המרכזת בידה את כל סמכויות השלטון. הפרדת רשויות מבטיחה את חירות האדם שלא ייפגעו זכויות האדם, האזרח והמיעוט. רצוי שההפרדה לא תהיה מוחלטת כדי למנוע חוסר תיאום בין הרשויות, שעלול להפריע לתפקוד המדינה וכדי לאפשר ריסון ופיקוח הדדיים בין כל הרשויות. סיבה נוספת: למנוע עריצות ורשירותיות של אחת הרשויות האלה בתחומן.

לסיכום: השיטה היא שיטת איזונים ובלמים, כלומר לכל רשות יש גם תפקיד של רשות אחרת וכך נמנע שיתוק פוליטי.

שאלה נוספת: בישראל אין הפרדה מוחלטת בין הרשות המבצעת לבין הרשות המחוקקת. הבא דוגמא אחת למצב זה.

תשובה:

 1.       חלק מהשרים הם גם חברי כנסת.
 2.       הכנסת מבקרת את פעולות הממשלה (שאלתות, הצעות לסדר היום, עבודה בוועדות)
 3.       הממשלה זקוקה למימון של הכנסת.
 4.       יוזמה לחקיקה הראשית, לחקיקה של הכנסת באה גם מצד הממשלה.
 5.       הכנסת היא הרשות המחוקקת, אך לממשלה מוקנת הזכות לחקיקת משנה (תקנות וצווים).

שאלה: הסבר באמצעות דוגמאות כיצד ממלאת בישראל כל רשות גם תפקיד של אחת מהרשויות האחרות.

בתחום הביצוע: מינוי נשיא המדינה ומינוי מבקר המדינה.

בתחום השיפוט: הסרת חסינות מח"כ.   העברת נשיא המדינה ומבקר המדינה מתפקידם.

בתחום החקיקה: מחוקקת חקיקת משנה, תקנות לשעת חירום, הרשות המבצעת, למעשה, גם יוזמת חקיקה ראשית (לפעמים השר מבקש לחוקק חוק).

חקיקה בתחום השיפוט: שיפוט צבאי, וכינון ועדות חקיקה ממלכתיות. (גם משפטית)

הרשות השופטת

בתחום החקיקה: תקדימים משפטיים, כלומר עסקי בית המשפט הופכים למעין חוקים.

בתחום הביצוע: ההוצאה לפועל.

שאלה: הצג את עקרון הגבלת השלטון והסבר כיצד עקרון הגבלת השלטון ממומש באמצעות חופש הביטוי.

תשובה: לשלטון יש עוצמה רבה, שניתנת לו ע"י העם. השלטון עלול לעשות שימוש לרעה בעוצמה שבידיו. ומטרת עקרון הגבלת השלטון הוא לצמצם את כוחו של השלטון, למנוע עריצות ושרירותיות מצד השלטון, ולמנוע פגיעה בזכויות האדם והאזרח.

דרכי המימוש של חופש הביטוי:

הציבור מביע את עמדות באמצעים שונים: הפגנות, שביתות, מכתבים למערכת העיתונים, הופעה בכלי התקשורת/אינטרנט, כל זה במטרה להפעיל לחץ על השלטון ולהביא לשינוי מדיניותו.

כיצד הוא מממש את הגבלת השלטון? השלטון זקוק לתמיכת הציבור, ולכן הוא מייחס חשיבות לביקורת שהציבור מביע. הביקורת משפיעה על פעולות השלטון ובדרך זו הציבור מממש את עקרון הגבלת השלטון.

חשוב לדעת על הגבלת השלטון / הפרדת רשויות

 1.       לגבי עקרון הגבלת השלטון-  עקרון הגבלת השלטון נועד להגביל את מידת העוצמה המרוכזת בידי השלטון, ולמנוע ממנו לפעול בדרך של שרירותיות ועריצות.
 2.       לשלטון יש כוח ושליטה על משאבים רבים שעשויים להיות מכוונים לטובת היחידים בחברה, אך גם עלולים להיות מנוצלים לרעה ע"י השלטון לטובתו הוא נגד החברה.
 3.      המושג "שלטון" כולל: שרים, ראשי רשויות מקומיות, שופטים, חברי כנסת, הדרג המנהלי הפקידותי (מנכ"לים), עובדי ציבור הפועלים במשרדי הממשלה ובחרות הממשלתיות ובכל הגופים הביצועיים השייכים לממשלה ולרשויות המקומיות.

 ציבור האזרחים, שהם הריבון במדינה במדינה דמוקרטית, אמורים לעקוב אחרי מעשי המנהיגים, כדי להבטיח שהריבונות תישאר בידי הציבור ולדרוש מהם דו"ח על החלטותיהם ופעולותיהם.

חשוב לדעת בנושא ביקורת פורמלית ובלתי פורמלית:

 • ·        קיימים שני סוגים של פיקוח על השלטון. מנגנונים מוסדיים פורמליים הפועלים מכוח חוק ומנגנונים בלתי פורמליים הפועלים מכוח יוזמה של אזרחים וקבוצות.
 • ·        חשוב להבין מדוע נחוצים במדינה דמוקרטית מנגנוני פיקוח בלתי פורמליים לצד מנגנוני פיקוח פורמליים.
 • ·        לכל אחד מהמנגונים שלמדנו (פורמלים ובלתי פורמלים) יכולת להגביל את השלטון, וחשוב לדעת כיצד כל מנגנון מגביל את השלטון.

חשוב לדעת בנושא הפרדת רשויות:

סיכום נושא הפרדת רשויות:

 1. 1.      עקרון שלטון העם בא לידי ביטוי בכל אחת מרשויות השלטון.
 2. 2.       חשוב להבין שהפרדת רשויות מבטיחה את חירותו של האזרח מפני עריצות השלטון.
 3. 3.      עקרון הפרדת רשויות אין משמעו הפרדת מוחלטת בין הרשויות. הרשויות קשורות זו לזו בהתאם לחוק ומתקיימים ביניהם יחסי איזון, ריסון ובקרה.

ראה גם: הפרדת רשויות בישראל

אמצעים להגבלת השלטון

סיכום זה הוא חלק ממאגר הסיכומים והמשאבים בנושא בגרות באזרחות כאן באתר. 

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: