מבוא לתורה שבעל פה: חלוקת המשנה

מבוא לתורה שבעל פה: חלוקת המשנה

מתוך: יהדות ומחשבת ישראלמבוא לתורה שבעל פה

נשאלת שאלה : מי קבע את החלוקה המפורסמת זמ"ן נק"ט ?

מקורות לצורת הסדר בשישה סדרי משנה

המקור הראשוני בתלמוד לצורת הסדר : שבת ל"א. (מקור 1) .

מקור הסדר הוא בישעיה ל"ג " והיה  אמונת  עתיך  חוסן  ישועות   חכמה     ודעת"

                                                  זרעים  מועד  נשים   נזיקין   קדשים   טהרות .

                     לפי מקור זה אין הגיון בסדר אלא הסדר נעשה בגלל סדר הפסוק .

המקור השני לצורת הסדר : ילקוט שמעוני , תהלים רמד – תרמד  (מקור 2) .

מקור הסדר הוא : "תורת ה' תמימה"           נשים .

                        "עדות ה' נאמנה"            זרעים.

                       "יראת ה' טהורה"            טהרות.

       "פקודי ה' ישרים משמחי לב"             מועד .

      "מצוות ה' ברה מאירת עיניים"            קדשים .

        "משפטי ה' אמת צדקו יחדיו"            נזקין .

במדרש שמעוני הסדר שונה מזמ"ן נק"ט , נראה שאין סדר הגיוני אלא דרשת הפסוק קבעה סדר זה .

דעות הראשונים לגבי צורת הסדר בשישה סדרי משנה :

1. הרמב"ם , הקדמה לפירוש המשניות (מקור 3) .

2. הקדמת המאירי ל"בית הבחירה" (מקור4).

לפי (מקור3) הרמב"ם הוא הראשון שכתב הסבר הגיוני לסדר זה אלא יתכן שהסברו לא מוכח וניתן לומר שפירושו

מקובל מקדמא דנא .

לפי (מקור4) המאירי מעלה שלושה אפשרויות לסדר הזה והוא :

א. מקרי .

ב. שיש לזה היגיון לפי דעת הרמב"ם .

ג. סיבה אחרת ולא כפי שסבר הרמב"ם .

ראשי התיבות זמ"ן נק"ט לא מופיעים בתלמוד אלא בדברי גאונים כגון אגרת רב שרירא גאון ובתשובות הגאונים .

מספר המסכתות במשנה : שיר השירים רבה , פרשה ו' (מקור5) .

מספרם הוא שישים וסומכים את זה על פי "שישים המה מלכות " .

נשאלת שאלה : אם נספור את המסכתות נגלה שיש שישים ושלושה ולא שישים ?

התשובה הניתנת היא :

א. ששלושת הבבאות הם מסכת אחת שנקרתה מקודם מסכת נזיקין מתוך השלושה נשאר אחד

מכך יוצא שירדו שתי מסכתות.

ב. מסכת סנהדרין ומכות מופיעות בכתב יד קוייפמן [כתב יד קדום]כמסכת אחת שמשמע ירדה עוד מסכת

ולפי זה יצא לנו בסוף שישים מסכתות .

האם יש הסבר לסדר במסכתות עצמם כגון סדר נשים וכדו' ?

1.סוטה ב'. (מקור 6).

2.תענית ב' (מקור 7) .

3.נזיר ב' (מקור 8) .

4. שבועות ב': , ג'. (מקור 9) .

לפי (מקור 6) ישנו הסבר למה מסכת סוטה באה לאחר מסכת נזיר וגם מסכת כתובות לפני נדרים , שכאשר ילמד מסכת נזיר

יזיר עצמו ולא יגיע למצב של סוטה כמו כאשר ילמד כתובות יבין את חשיבות הנדר ואז ילמד נדרים .

לפי (מקור 7) ישנו הסבר למה מסכת תענית באה אחרי מסכת ראש השנה משום שבראש השנה נידונים על הגשם ואם לא הגיע הגשם אז יש להתענות .

לפי(מקור 8) נשאלת שאלה מדוע מסכת נזיר נכתבה בסדר נשים משום הקשר של נזיר לעניין סוטה שהיא מוזכרת בסדר נשים ולכן נוספה מסכת נזיר .

לפי (מקור 9) נכתבה הסיבה מדוע מסכת שבועות באה אחרי מסכת מכות בגלל קשר אסוציאטיבי [ ראה משהו ונזכר במשהו אחר ] בניהם כשר מסכת מכות מסתיימת על "ארבע מכות" ואז מוזכר במסכת שבועות "שתים שהן ארבע" .

אסוציאטיבי: סוגיות שיש בהם קשר אסוציאטיבי כגון מסכת קידושין במסכת בבא מציעא שנראה שהם מיוחסות לסבוראים .

האם יש סדר בין המסכות שנמצאות בסדר נשים לדוגמא ?

1. בבא קמא ק"ב. (מקור 10).

2.איגרת ר' שרירא גאון (מקור 11).

3. רמב"ם הקדמה לפירוש המשניות (מקור12).

4.תו"ס בבא קמא ק"ב. (מקור 13).

בס"ד

5.הקדמת המאירי ל"בית הבחירה " (מקור 14) .

6. הרב ר' מרגליות " יסוד המשנה ועריכתה " (מקור 15) .

לפי (מקור 10) מובאת מחלוקת אמוראים על מסכתות בבא קמא , בבא מציעא ,בבא בתרא.

רב הונא אומר : יש סדר במסכת אחת ושלושת הבבות נחשבות לשלוש מסכתות .

רב יוסף אומר : ששלושת הבבות היא מסכת אחת ולכן אומרים סתם ויש מחלוקות בין שתי מסכתות .

לפי (מקור 11) ר' שרירא גאון סובר שרבי לא שנה את המשניות בסדר מסוים, מלבד מסכתות מסוימות שמצאנו לסדר סיבה

כאשר הרשות לכל אחד את המשניות כרצונו מפני שאין סדר למשנה ודעתו כדעת התוספות (מקור 13) .

לפי (מקור 12) הרמב"ם לשיטתו אומר שקיים סדר במסכתות וכל מסכת יש סיבה למקומה ובהקדמה לפירוש המניות הוא נותן הסבר לסדר המסכתות.

לפי (מקור 14) המאירי אומר שגם על סדר המסכתות יש מספר אפשרויות .

א. הסדר הוא מקרי .

ב. הסדר הוא כהסבר הרמב"ם .

ג. שבכל סדר רבי פתח במסכת החמורה שבסדר .

לפי (מקור 15) לדעת הרב מרגליות שחוץ מסדר זרעים הסדר בין המסכתות הוא לפי גודלם שהסדר פותח במסכת הגדולה ביותר במספר הפרקים שלה והוכחתו מהתלמוד "כי מה שאפשי מפרש ברישא" [מה שמרובה מתפרש בהתחלה ]

ראיה לרב מרגליות הוא שיש כתבי יד שונים שבהם סדר המסכתות שונה ממה שבימינו והשינויים חלים על סדר המסכתות

שמספר פרקים שלהם שווה אחד לשני .

והשאלות שנשאלו על נזיר וסוטה כתובות ונדרים זה משום שיש להם פרקים שווים במספרם ולגבי סדר זרעים שהיא לא שונה משום שהקדימו את מסכת ברכות בגלל החשיבות שלה .

מי חילק את המשנה לפרקים האלה ?

1. עבודה זרה י"ד: (מקור 16) .

2. בבא מציעא ל"ה. (מקור 17) .

לפי (מקור 16) חלוקה לפרקים הייתה עוד בזמן התנאים שחלקו את עבודה זרה לחמישה פרקים .

לפי (מקור 17) חלוקה לפרקים הייתה עוד בזמן האמוראים לעניין פרק המפקיד .

לפי דעת הרמב"ם הקדמה לפירוש המשניות (מקור 12) שרבי יהודה הנשיא הוא שחילק לפרקים את המסכתות .

איך נראית צורת החלוקה ?  ע"צ מלמד פרקי מבוא לספרות התלמוד (מקור 18) .

לפי ע"צ מלמד בכתבי יד ישנים שמו רווח קטן בין הלכה להלכה ולפעמים הוסיפו עגול קטן בניהם , בהמשך נתנו מספרים

כמו כן החלוקה היא לפי רווח לשוני והחילוק הוא חיצוני לא לפי עניין .

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות