מבוא לתורה שבעל פה: כתיבת המשנה

מבוא לתורה שבעל פה: כתיבת המשנה

מתוך: יהדות ומחשבת ישראלמבוא לתורה שבעל פה

ישנן מספר שאלות לגבי כתיבת המשנה:

1. מתי נכתבה המשנה ?

2. האם העריכה והכתיבה נכתבו כאחד או בזמנים שונים ?

3. התושב"ע ניתנה  בעל פה אז למה היא נכתבה ?

מקור לאיסור כתיבת התושב"ע : גיטין ס': (מקור 1) .

בשמות ל"ד כתוב "כתוב לך את הדברים האלה כי על פי הדברים האלה כרתי איתך ברית "

כתוב = תושב"כ , פי = תושב"ע  ,כרתי ברית = לא לכתוב תושב"ע .

הסיבות לאיסור כתיבת תושב"ע :

1. תנחומא כי תשא ל"ד (מקור 2) .

2. שמות רבה פרק מ"ז ג'-ד' (מקור 3) .

3. הקדמת "דור רביעי" למסכת חולין [נין של החת"ם סופר] (מקור 4) .

לפי (מקור 2) הסיבה לאיסור כתיבת תושב"ע בשביל להבדיל בין עם ישראל לשאר האומות שתושב"ע היא כעין קוד סודי שנשמר

רק אצל ישראל , מחשש שהגויים יאמרו שהם עם ישראל .

לפי (מקור 3) הסיבה לאיסור כתיבת תושב"ע בגלל אופיה של תושב"ע – שהיא מתאימה את עצמה למציאות המשתנה .

לפי (מקור 4) הסיבה לאיסור משום שאם היו כותבים אותה היא הייתה נשארת קבועה כאשר אופיה הוא להתפתח עם העם .

[ ספר מאירת עיניים – כתב שהטעם לאיסור כתיבת תושב"ע כדי לגרום לעם ישראל ללמוד אותה בשביל שלא תשכח ].

האם האיסור היה בפועל ? ומהו גדר האיסור "לא לכתוב תושב"ע" ?

ראיות שאכן נכתבו חלקים מהתושב"ע : אשר כפי הנראה עם הזמן היה צמצום באיסור .

1. מנחות ע'. (מקור 5).

2. שבת ו': ורש"י שם (מקור 6) .

3. ירושלמי , עבודה זרה , פרק ד' הלכה ח' (מקור 7) .

4. נידה ס"ח (מקור 8) .

לפי (מקור 5) לאליפא היה פנקס שבו כתב משנה שהיא תורה שבעל פה .

לפי (מקור 6 ) הייתה לר' חייא מגילת סתרים שנכתבו בה משניות ורש"י מסביר שהסתיר אותה מפני האיסור לכתוב ולדעת רש"י המטרה הייתה בשביל לא לקבע הבנה אחת מבלי אפשרות להתפתח .

לפי (מקור 7) ר' יאשיה מוציא מסכת שלמה בתקופת האמוראים .

לפי (מקור 8) רבין שלח איגרת , יוצא מכך שכן כתבו תורה שבעל פה .

ביטול האיסור : תמורה י"ד עמוד א' עמוד ב' , השיטה המקובצת  (מקור 9) .

נשאלת שאלה איך רצה ר' ירמיה לכתוב אגרת דברים של תורה שבעל פה ?

הגמרא עונה שר' ירמיה הביא חידוש וחידושים מותר לכתוב מה שמסתדר עם רש"י במסכת שבת ו':

ר' יוחנן וריש לקיש אמרו שבמצב הזה מותר משום "עת לעשות לה' הפרו תורתך"

בשיטה המקובצת : מביא גרסה אחרת שאומרת שיש שתי תירוצים .

1. רק חידושים מותר

2. שלא רק דבר חדש היה מותר לכתוב אלא גם ישן כדי לא לשכוח . לפי (מקור 9) האיסור בטל מפני השכחה

ודרשו את הפסוק "עת לעשות לה' הפרו תורתך" = עת לכתוב את התושב"ע שמא ישכחו את תורתך .

מחלוקת ראשונים לעניין זמן כתיבת המשנה : שבת י"ג: ורש"י שם (מקור 10) , עירובין ס"ב: ורש"י שם (מקור 10) .

                                                             מבוא התלמוד לרבי שמואל הנגיד (מקור 12) .

לפי (מקור 10) עד חנניה בן חזקיה [תקופתו בזמן הזוג הלל ושמאי ] עדיין שאר המשניות והברייתות לא היו כתובים

חוץ ממגילת תענית .

לפי (מקור 11) נראה שעד דורו של אביי ורבא [דור רביעי של אמוראי בבל] לא נכתבה המשנה לפי שיטתו של רש"י .

לפי (מקור 12) נראה שר' שמואל בן חפני גאון סובר שרבי יהודה הנשיא [דור שישי של התנאים ] כתב את המשנה

גם הרמב"ם סבר כך.

לפי המקורות האלה נראה שהייתה מחלוקת ראשונים לגבי מי כתב את המשנה ומתוך זה גם הזמן שנכתב .

מחלוקת אחרונים לעניין זמן כתיבת המשנה : שאול ליברמן יוונים ויוונות בארץ ישראל עמ' 217 (מקור 13).

                                                            חנוך אלבק "מבוא למשנה" עמ' 115 (מקור 14) .

לפי (מקור 13) פרופ' שאול ליברמן טוען שעד סוף התלמוד לא נכתבה המשנה שהרי לא מצאנו בכל התלמוד שבמראה של מחלוקת

אמרו תביא את ספר משנה ונראה מה אמרו , לדעתו רבי ערך את המשנה בעל פה  ואנשים בעלי זיכרון יוצא מהכלל נקראו לזכור בעל פה וכך פורסמו המשניות .

לפי (מקור 14) הרב חנוך אלבק הוא דוחה את טענות ליברמן בגלל שגם במשניות הכתובות יש מספר גרסאות ולכן לא מצאנו שצריך להביא את המשנה ולראות את ההלכה

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות