מבוא לתושב"ע: הזוג השלישי – יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח

מבוא לתושב"ע: הזוג השלישי – יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח

מתוך: יהדות ומחשבת ישראלמבוא לתורה שבעל פה

הזוג השלישי – יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח .

זמנם של יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח : המחצית הראשונה של המאה הראשונה לפני הספירה בזמן ינאי המלך שהיה גיסו של שמעון בן שטח . הם הזוג השלישי מבין הזוגות.

יצירתם הספרותית : אבות פרק א' ח'-ט' הרעיון המרכזי שלהם לתלמידי חכמים .

רוב דבריהם עוסקים בענייני משפט לפי שבימיהם נלחמו בצדוקים והיא עומדת בראש מעייניהם .

מלחמתם בצדוקים : חגיגה ט"ז:

מסופר על יהודה בן טבאי שהרג עד זומם משום רצונו לבטל דעתם של צדוקים שאומרים שאין הורגים עדים זוממים ,

שמעון בן שטח הוכיחו שהרג עד אחד אז יהודה בן טבאי קיבל על עצמו לא להורות אלא לפני שמעון בן שטח ,

וזה מסביר מדוע פעם כתוב שיהודה בן טבאי היה נשיא ופעם שמעון בן שטח נשיא.

 ויש לומר ששני הגרסאות אמת. בירושלמי חגיגה נטען שהם התחלפו וזה סותר את פרקי אבות אלא

שבתחילה יהודה בן טבאי היה נשיא וכתוצאה מהמעשה בעד זומם הוריד יהודה בן טבאי את עצמו ונעשה שמעון בן שטח נשיא .

הרעיון המרכזי של שמעון בן שטח : ירושלמי סנהדרין פרק י"ט.

מסביר מדוע שמעון בן שטח אומר באבות " הוי מרבה לחקור את העדים  והוי זהיר בדבריך שמא מתוכם ילמדו לשקר "

לפי שלמד כן על בשרו ואין חכם כבעל ניסיון , מסופר ששמעון בן שטח הרג שמונים מכשפות ומיד אחר כך העידו קרוביהן של אותן

מכשפות עדות שקר על בנו של שמעון בן שטח, עדות שקר זו הביאה להריגתו של הבן בסקילה ,שמעון בן שטח ידע שעדות זו היא שקר אך בתהליך הדרישה והחקירה לא הצליח לערער על נאמנות עדי השקר למרות שידע שבנו פטור , דן אותו למיתה .

תקנתם :שבת ט"ז: שמעון בן שטח גזר

    א . כתובה לאישה .

    ב. טומאה על כלי מתכות , והרי התורה כבר גזרה על זה אלא  ששמעון בן שטח גזר על טומאה של כלי מתכת שנטמאו ושברו

        אותם ועשו שוב פעם מהם כלים אז שמעון בן שטח גזר עליהם  טומאה ,הם דנו בזה שבתקופתם היה את בית המקדש .

הנהגתם : סנהדרין י"ט:

מראה שהנשיא כפוף תחת המלך לפי המקור בסנהדרין לעניין ינאי המלך ועבדו שרצח אדם .כאשר שם מתים חכמים מפחדם לשפוט את המלך .

תקנות נוספות : ירושלמי כתובות פרק ח' הלכה א'.

שמעון בן שטח תיקן אותם

      א. אדם נושא ונותן בכתובת אשתו .

      ב. תינוקות ילכו לבית הספר , שמעון בן שטח רק שכלל את העניין שהרי רבי יהושע בן גמלא יסד את בית הספר .

      ג.  טומאה של כלי זכוכית ויש אומרים טומאה של כלי מתכות .

המקור בירושלמי בא להסביר את המקור הבבלי שתקנת שמעון בן שטח לא היתה המצאת הכתובה שהרי היא מהתורה אלא שאדם יכול לשאת ולתת בה .

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות