מבוא לתושב"ע: הזוג הראשון – יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן

מבוא לתושב"ע: הזוג הראשון – יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן

מתוך: יהדות ומחשבת ישראלמבוא לתורה שבעל פה

זמנם : אמצע המאה ה-2 לפני הספירה, יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן היו הראשונים מבין הזוגות.

יצירתם הספרותית : אבות פרק א' ד'-ה') מוזכר  הרעיון המרכזי שלהם לתלמידי חכמים , ולדורות הבאים

כמו כן ישנו פרט על מקום מגורם אשר בצרידה וירושלים .

תקנתם : שבת י"ד: הזוג הראשון גזרו על :  א .טומאה על ארץ העמים .

                                                                         ב. טומאה על כלי זכוכית .

הסיבות לגזירות היו משום תופעת עזיבה מן הארץ של המתיוונים ובכך לגרום למתיוונים לא להיטמא בגווים ובנוסף משום שבאותה תקופה יוונים יצרו את כלי הזכוכית .

תקופתם: בראשית רבה סעיף ה' כה מסופר על סופו של ר' יוסי בן  יועזר בויכוחו עם יוקם איש צרורות שהיה בן אחותו ,

" יקום איש יועזר היה רוכב על סוס בשבת והלך לפני אנשים שבאו לצלוב את ר' יוסי בן יועזר אמר יוקם לר' יוסי תראה איך מביא

אותי אדוני ואיך מביא אותך אדונך אמר ר' יוסי ליוקם אם למכעיסו כך אז לעושי רצונו כל שכן ".

החוקרים מזהים את יוקם איש צרורות עם הכהן הגדול אליקמוס מבית סולוקס שהיה 162-150 לפני הספירה שזה מוזכר בחשמונאים א' ז' ואם כן אז יש לנו עדות על זמנו של ר' יוסי בן יועזר .

כתיבת הלכות לעם : עדויות פרק ח'

ישנה עדות של יוסי בן יועזר שנכתבה  בארמית וזו ראיה שהיא משנה קדומה כפי שמצאנו באבות שהלל אומר" על דאטפת אטפיך "

 והם א. על אייל קמצא – סוג חגב שהוא טהור .

       ב. משקה בית המטבחיים שאינם מכשירים טומאה .

       ג. ספק טומאה ברשות הרבים – טהור , אלא עד שיתקרב למת .

הנהגתם : ירושלמי סוטה פרק ט'

יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן היו שונים משאר הזוגות במה שהם הנהיגו את הציבור ואילו שאר הזוגות לא הנהיגו מפני שמלכי בית חשמונאי מלכו מתקופת הזוג השני , שאר הזוגות השתלבו בהנהגה ולא הנהיגו ישירות .

הזוג הראשון הנהיגו לבד שהם קיבלו "מהם"  – אנשי כנסת הגדולה או מאנטיגונוס איש סוכו זה אומר הנהגה .

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות