סיכום בתנ"ך: ויקרא, פרק י"ט ודברים ו

סיכום בתנ"ך: ויקרא, פרק י"ט 1 – 18 ודברים פרק ו'

מתוך: סיכומים בתנ”ך לבגרות –חוק וחברה במקרא

בפרק י"ט של ספר ויקרא, הפותח את פרשת "קדושים", נמצא את "המהדורה הכוהנית" של עשרת הדברות. חלק מהדברים מקבילים באופן ישיר וברור, וחלקם מקבילים ברעיון או בכוונה וכו'.

 שמות כ'

אני ה' אלוהיך, אשר הוצאתיך

לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני

לא תעשה לך פסל וכל תמונה

לא תשא את שם ה' אלוהיך לשוא

זכור את יום השבת לקדשו

כבד את אביך ואת אמך

לא תרצח

לא תנאף

לא תגנוב

לא תענה ברעך עד שקר

לא תחמוד

ויקרא י"ט

קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלוהיכם

אל תפנו אל האלילים

ואלוהי מסכה לא תעשו לכם

ולא תשבעו בשמי לשקר

ואת שבתותי תשמרו

איש אמו ואביו תיראו

לא תעמוד על דם רעך

אל תחלל את בתך להזנותה

לא תגנבו

לא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו

ואהבת לרעך כמוך

כמו בעשרת הדברות, גם ב ויקרא פרק י"ט סגנון הצווים הוא אפודיקטי, ואין בנמצא עונש למי שאיננו מקיים את החוק. מרבית ההנמקות לצווים בפרק זה הן בסגנון "אני ה'", או "אני ה' אלוהיכם". נוסח זה של הנמקה, בגוף ראשון, בא ללמד על מקורו האלוהי של החוק.

דברים, ו' 20 – 25

קטע זה, המוכר לנו מההגדה של פסח, מופיע מעט לאחר המהדורה הנוספת של עשרת הדיברות בדברים, ה' 6 – 21. המחבר צופה כי בעתיד, בדרך הטבע, יקום דור שלא היה נוכח במעמד הר-סיני. לבן שישאל את אביו ויחקור לפשר החוקים שהוריו מקיימים, יענה האב בסיפור יציאת מצרים. האל שהוציא את עמו מעבדות לחירות הוא האל שציווה לקיים את כל החוקים הללו, ומכיוון שמקור החוקים הוא אלוהי – יש לקיימם ככתבם וכלשונם. קיום מדוקדק של החוקים יביא גם את הדורות הבאים לאמונה ב-ה' והאל יגמול למאמיניו "..לטוב לנו כל הימים לחיותנו כהיום הזה".

עוד דברים מעניינים:

האם מלחמה טובה לסולידריות? לא בטוח

החברה הישראלית כידוע לכל היא חברה רווית קונפליקטים ובין אם זה על פוליטיקה, דת או סתם זכות קדימה בכביש הישראלים לא מהססים לצלוב אחד את השני. אולם כל אימת שיש

שינוי גודל גופנים
ניגודיות